Έως 10 Μαρτίου η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των ΟΤΑ στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού Αθλητισμού [Έγγραφα]

Στις 10 Μαρτίου 2020 εκπνέει η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών, στα προγράμματα

Έως 10 Μαρτίου η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των ΟΤΑ στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού Αθλητισμού [Έγγραφα]
Έως 10 Μαρτίου η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των ΟΤΑ στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού Αθλητισμού [Έγγραφα]

Στις 10 Μαρτίου 2020 εκπνέει η προθεσμία για αιτήματα πιστοποίησης των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών, στα προγράμματα ανάπτυξης του Κοινωνικού Αθλητισμού.... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ αυτών, απέστειλε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ελ.Αυγενάκης.

Οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους(Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.) καλούνται να αποστείλουν αιτήματα πιστοποίησης το αργότερο έως 10 Μαρτίου 2020 στο εν λόγω Υπουργείο, προκειμένου να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν.

Αναλυτικότερα, ο Υφυπουργός ενημερώνει τους ΟΤΑ πως με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των Π.Α.γ.Ο., η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του Οργανωτικού Πλαισίου, το οποίο εκδίδεται σε εξουσιοδότηση του αρ.39 παρ.2 του ν.2725/99 ως ισχύει, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα:

- σε καινοτόμα προγράμματα πραγματοποιήσιμα κυρίως σε υπαίθριους και ανοιχτούς χώρους με έμφαση τη γνωριμία των πολιτών με αθλήματα, την κάλυψη των αθλητικών αναγκών περισσότερων πολιτών, την αξιοποίηση δημοτικών χώρων και χώρων αναψυχής με μειωμένο κόστος σε σχέση με τα υλοποιήσιμα μέχρι σήμερα προγράμματα,

- στη σύνδεση των υπαρχόντων Π.Α.γ.Ο., που παραμένουν ως επιλέξιμα από τους Φορείς, με τα νέα προτεινόμενα προγράμματα και Ε.Α.γ.Ο., ακολουθώντας τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας,

- στην απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης και αίτησης-πρότασης από τους Φορείς υλοποίησης και στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης τους,

- στην υλοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. που υλοποιούν οι Φορείς,

- στην καλύτερη αποτύπωση των προσόντων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) που θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα προγράμματα οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.39 παρ.6 του ν.2725/99 ως ισχύει και εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ.αριθ. 33/2006 ΠΥΣ,

- στη σύνδεση της κατανομής των θέσεων για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. με σκοπό τη στελέχωση των Φορέων που θα υλοποιήσουν τα Π.Α.γ.Ο., με τα εγκεκριμένα και επιχορηγούμενα από τη Γ.Γ.Α. προγράμματα,

- στον έλεγχο του σχεδίου προκήρυξης πρόσληψης Π.Φ.Α. από τους Φορείς για το σύνολο των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, οι Φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. καλούνται να αποστείλουν αιτήματα πιστοποίησης το αργότερο έως 10/3/2020 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, προκειμένου να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα εις το αρ.4 παρ.1 δικαιολογητικά στο κατά νόμο ισχύον Οργανωτικό Πλαίσιο Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, η Γ.Γ.Α. θα εκδώσει σχετική Πρόσκληση, απευθυνόμενη αποκλειστικά και μόνο στους πιστοποιημένους Φορείς, για υποβολή προτάσεων αιτημάτων για: την κατανομή θέσεων πρόσληψης Π.Φ.Α., την έγκριση προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο., την επιχορήγηση μέρους των εγκεκριμένων προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο. (με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις των Α.Λ.Ε. της Γ.Γ.Α.), με τις κατά Νόμο και Οργανωτικό Πλαίσιο δεσμευτικές ημερολογιακές προθεσμίες, εντός των οποίων όλοι οι Φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο., θα πρέπει να ανταποκριθούν.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα, με όλες τις λεπτομέρειες:

- Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(όπως δημοσιεύθηκε σε ορθή επανάληψη στις 18/2/2020)

Ανοίξτε το Αρχείο

- Το ΦΕΚ με την Υ.Α. με το νέο Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

Ανοίξτε το Αρχείο