Η νέα διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σε Συμβούλια και Επιτροπές Δήμων και Περιφερειών

Ορίστηκαν οι 3 τρόποι λήψης Αποφάσεων σε όλα τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ. Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων

Η νέα διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σε Συμβούλια και Επιτροπές Δήμων και Περιφερειών
Η νέα διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σε Συμβούλια και Επιτροπές Δήμων και Περιφερειών

Ορίστηκαν οι 3 τρόποι λήψης Αποφάσεων σε όλα τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ.

Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ή κεκλεισμένων των θυρών ή διά τηλεδιάσκεψης ή διά περιφοράς.......

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η Κυβέρνηση διασφαλίζει, παρά τα όσα συμβαίνουν με τον κορωνοϊό, τον τρόπο λήψης Αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι δυνατότητες που μέχρι χθες παρείχε το θεσμικό πλαίσιο για να λαμβάνονται Αποφάσεις υπό ασφαλείς για την υγεία συνθήκες, ήταν ελλιπείς, καθώς δεν κάλυπταν όλα τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, αλλά ιδίως τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

Το ζήτημα ρυθμίζεται οριζόντια με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Η διάταξη αφορά:

- Τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ήτοι για παράδειγμα Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

- Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, η λήψη Αποφάσεων από τα ανωτέρω όργανα, μπορεί να πραγματοποιείται:

- είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,

- είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

- ορίζεται ότι στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των Συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Το Φ.Ε.Κ. (Α’ 55/11.3.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 12.3.2020) με την ΠΝΠ, παρ.1 του αρ.10 σελίδα 5

Ανοίξτε το Αρχείο