Μύκονος : Πρόσκληση Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιή

Μύκονος : Πρόσκληση Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Μύκονος : Πρόσκληση Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και....... της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και της με αρ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοΪο COVID-19”, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 του μηνός Απριλίου του έτους 2020 και ώρα από 12:30΄μ.μ. έως 14:30΄μ.μ. , προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσου Μυκόνου», μετά την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου. 2. Περί έγκρισης 2ης Τροποποίησης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Μυκόνου για το έργο ‘Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου» ως προς το άρθρο 3: ΙΣΧΥΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, μετά την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου. 3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 25/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. σχετικά με την διόρθωση του σχεδίου του ΟΕΥ της επιχείρησης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 4. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019, μετά την υπ’ αριθ. 17/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ για το έργο «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου». 6. Περί έγκρισης απαλλαγής των αναλογούντων δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVOD-19. 7. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.