Μύκονος:Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου -Ιούνιος 2014

να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω αναφερομένου θέματος, λόγω του κατεπείγοντος (διότι τα διαγράμματα

Μύκονος:Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου -Ιούνιος 2014
Μύκονος:Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου -Ιούνιος 2014

να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω αναφερομένου θέματος, λόγω του κατεπείγοντος (διότι τα διαγράμματα των υπό παραχώρηση παραλιών ελήφθησαν την 15-5-2014, πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό περιθώριο του άρθρου 14 της ΚΥΑ του ΦΕΚ 328 Β΄ / 13-2-2014 και επιπλέον δεν πραγματοποιήθηκαν οι έκτακτες συνεδριάσεις για το ίδιο θέμα της 22ας/05/2014 και της 30ής/05/2014 λόγω μη ύπαρξης απαρτίας):

Περί καθορισμού έκτασης και ύψους μισθώματος των τμημάτων παραλιών του Δήμου Μυκόνου που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, για το έτος 2014.

Μύκονος, 30-05-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ

NewsRoom Mykonos Ticker