Πάγια Ρύθμιση Οφειλών στους Δήμους: Διπλασιάζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων - Τροποποιήσεις [Εγκύκλιος]

Του νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, τροποποιεί με ενημέρωση του, που απέστειλε σε όλους τους Δ

Πάγια Ρύθμιση Οφειλών στους Δήμους: Διπλασιάζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων - Τροποποιήσεις [Εγκύκλιος]
Πάγια Ρύθμιση Οφειλών στους Δήμους: Διπλασιάζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων - Τροποποιήσεις [Εγκύκλιος]

Του νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, τροποποιεί με ενημέρωση του, που απέστειλε σε όλους τους Δήμους της Χώρας,........

ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υπ. αριθμ. 10145/13.2.2020 Εγκύκλιος επισημαίνει ότι με το αρ. 43 του ν.4646/2019 αντικαταστάθηκαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις (περ. 1,3,4,7,9,12 και 15) της υποπαρ. Α. 2 του ν.4152/2013, αναφορικά με τις πάγιες προβλέψεις για την τμηματική καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες και εφαρμόζονται αναλογικά για τους οφειλέτες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (παρ.1 αρ.170 ν.3463/2006), από την 1η Ιανουαρίου 2020 (παρ.36 αρ.66 ν.4646/2019).

Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του αρ. 43 του ν.4646/2019 αντικαθίσταται η περ.1 της υποπαρ.Α.2. και διπλασιάζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων στις οποίες μπορεί να καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό, εφόσον αυτό υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις εν λόγω διατάξεις.  

Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο, και μόνο για τις οφειλές που ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε 24 έως 48 δόσεις (όχι για εκείνες που καταβάλλονται σε 2 έως 24 δόσεις) προβλέπεται πλέον ένας ειδικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη (είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) βάσει της οποίας καθορίζεται από την Φορολογική Διοίκηση (εν προκειμένω από τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού) και ο ακριβής αριθμός των δόσεων στη ρύθμιση που θα χορηγηθεί τελικώς.

Επίσης, προβλέπονται η δυνατότητα και οι όροι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλής για δεύτερη φορά, μετά από απώλεια της αρχικής ρύθμισής της.

Με την παρ. 2 προβλέπεται η επιβάρυνση της υπαχθείσας σε ρύθμιση βασικής οφειλής με τόκο και ορίζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού της συγκεκριμένης επιβάρυνσης.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ρητά ότι με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του αρ. 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του αρ. 12 του ν.4174/2013 και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης δύνανται να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Με την παρ. 5 εισάγεται για πρώτη φορά στο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και ως εκ τούτου και τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, του ευεργετήματος συνέπειας μέσω της πρόβλεψης για επιστροφή τμήματος του ποσού που κατέβαλλαν για τόκους σε οφειλέτες που ανταποκρίνονται με συνέπεια σε όλους τους όρους της ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής.

Τέλος, με την παρ. 7 ορίζεται ότι εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ.

Το Υπουργείο σημειώνει πως οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν την τμηματική καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο, και εφαρμόζονται από τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, κατά τρόπο που προσαρμόζεται μεν στην οικονομική και ταμειακή τους λειτουργία, όμως δεν αποκλίνει ούτε έρχεται σε αντίθεση τόσο με το περιεχόμενο των νομοθετικών ρυθμίσεων, όσο και με τις ειδικότερες κατευθύνσεις και οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί (βλ. την υπ’ αριθμ. Α.1010/20.1.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών) ή που πρόκειται να δοθούν μελλοντικά, μέσω της άσκησης δευτερογενούς κανονιστικής αρμοδιότητας (βλ. Αποφάσεις, ΠΟΛ) από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

Ολόκληρη η 10145/13.2.2020 Εγκύκλιος

Ανοίξτε το Αρχείο