Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών

Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)
Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό, την παραλία, στη χερσαία ζώνη λιμένων, στην θαλάσσια ζώνη λιμένων και στον θαλάσσιο χώρο,.......

στο πλαίσιο "περί αθλητικού τουρισμού" της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.

Διαδικασία αδειοδότησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε διοργάνωση αθλητικής, κολυμβητικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας αδειοδοτείται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Για την αδειοδότηση απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:

α) σκοπός της διοργάνωσης είναι η αθλητική αναψυχή των συμμετεχόντων και όχι η αγωνιστική διάκριση των συμμετεχόντων,

β) ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου φορέα,

γ) πριν την έναρξη των αγώνων θα υποβληθεί στην οικεία Π.Υ.Τ. ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση αλλαγής στην ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων, η κατάσταση αυτή υποβάλλεται εκ νέου με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία) και οπωσδήποτε σε χρόνο προγενέστερο της διεξαγωγής της διοργάνωσης,

δ) η ναυαγοσωστική κάλυψη της δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), όπως ισχύει,

ε) υπάρχει ένα συνοδό σκάφος ανά 50 συμμετέχοντες, για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη θαλάσσια ζώνη λιμένα ή στον θαλάσσιο χώρο,

στ) υπάρχει ασθενοφόρο, καθώς και διαθέσιμος ιατρός με δηλωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, για την παροχή πρώτων βοηθειών εφόσον απαιτηθεί,

ζ) με μέριμνα του οργανωτή θα σημαίνεται η περιοχή της θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή του θαλάσσιου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης,

η) κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την ασφάλεια των αθλούμενων, των θεατών και των λουομένων,

θ) θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή προβλημάτων που θα απορρέουν από την γειτνίαση της αθλητικής εγκατάστασης με άλλες χερσαίες ή θαλάσσιες χρήσεις της περιοχής,

ι) θα τηρείται συνεχής ραδιοφωνική επικοινωνία τόσο των διοργανωτών όσο και του πλωτού μέσου, εφόσον χρησιμοποιηθεί, με την αρμόδια Λιμενική Αρχή μέσω VHF αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μέσο,

ια) θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης,

ιβ) τηρούνται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται η προσκόμιση απλού φωτοαντίγραφου του καταστατικού τους στο οποίο θα αναγράφεται ότι ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού.

3. Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή άδεια από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα (εφόσον χρησιμοποιείται χώρος επί της ξηράς ή/και παραλίας ή/και χερσαίας ή/και θαλάσσιας ζώνης λιμένα).

4. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, θαλάσσιας ζώνης λιμένα και θαλάσσιας περιοχής. Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες λάβουν χώρα σε περιοχές αρμοδιότητας πέραν της μίας Λιμενικής Αρχής, τότε οι διοργανωτές θα πρέπει να εφοδιάζονται με τη σύμφωνη γνώμη και των συναρμόδιων Λιμενικών Αρχών.

5. Εάν πρόκειται για αγώνα ταχύπλοων σκαφών απαιτούνται επιπλέον α) κατάσταση συμμετοχής όλων των αγωνιζόμενων συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση των χειριστών ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και ότι θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (Β΄ 444/1999) όπως ισχύει, καθώς και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, β) αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει.

6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €150,00 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001). Η αρμόδια Π.Υ.Τ. χορηγεί τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η αθλητική, κολυμβητική ή ναυταθλητική δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές αρμοδιότητας περισσότερων από μία Π.Υ.Τ., τότε η άδεια θα χορηγείται από την Π.Υ.Τ. αφετηρίας, αφού πρώτα συγκεντρωθούν οι σύμφωνες γνώμες των υπόλοιπων Π.Υ.Τ.

Το ΦΕΚ

Ανοίξτε το Αρχείο